Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP WSPL SPZOZ w Grudziądzu

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-12 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Legionów 57, 86-300 GRUDZIĄDZ
tel. 56 64 40 950 (sekretariat dyrektora) fax. 56 46 13 220 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Krajewski , it@wspl.pl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 64 40 950. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

WSPL SP ZOZ Grudziądz prowadzi swoją działalność medyczną w pięciu budynkach położonych na tzw. wojskowym terenie zamkniętym położonym przy ul. Legionów 57. Pomimo, że trzy budynki oraz teren przychodni są ujęte w ewidencji zabytków, a konserwator zabytków niechętnie wyraża zgodę na jakąkolwiek ingerencję w architekturę obiektów, cała infrastruktura służąca do prowadzenia działalności medycznej została doprowadzona do obowiązujących przepisów ogólnobudowlanych, ochrony przeciwpożarowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – również tych dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami  – w części „dostępność architektoniczna” – osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.

1. Dostępność  do wejścia do budynku.

– budynek nr 1    (w ewidencji zabytków) – wejścia do obiektu z poziomu chodnika,

                           drzwi wejściowe mają szerokość (w świetle ościeżnicy) miń.

                           100 cm z możliwością otwarcia drugiej części, dopuszczalne progi

                           technologiczne max. 2 cm.

– budynek nr 2    (w ewidencji zabytków) – wejścia dla osób ze szczególnymi

                           potrzebami (niepełnosprawni ruchowo) po pochylni jednobiegowej

                           wzdłuż budynku, drzwi wejściowe mają szerokość miń. 100 cm z

                           możliwością otwarcia drugiej części, dopuszczalne progi

                           technologiczne max. 2 cm.

– budynek nr 3    (w ewidencji zabytków) – opis jak budynek nr 2

– budynek nr 10  wejście do budynku z poziomu chodnika, drzwi o szerokości miń.

                           100 cm z możliwością otwarcia drugiej części, bez progów.

– budynek nr 13  dwa wejścia do budynku z poziomu chodnika przez drzwi o

                           szerokości miń. 100 cm oraz przez drzwi otwierane automatycznie

                           o szer. 150 cm, dostęp do trzeciego wejścia zapewnia platforma                     

                           schodowa.

2. Dostępność  do korytarzy, schodów i wind.

– budynek nr 1    korytarze są szerokie umożliwiające wygodne poruszanie się

                           osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach,

                           działalność medyczna prowadzona na parterze budynku.

– budynek nr 2    korytarze są szerokie umożliwiające wygodne poruszanie się

                           osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, brak

                           klatki schodowej.

– budynek nr 3    korytarze są szerokie umożliwiające wygodne poruszanie się

                           osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, brak

                           klatki schodowej.

– budynek nr 10  brak korytarzy i klatek schodowych.

– budynek nr 13  korytarze i klatka schodowa są szerokie zapewniające swobodny

                           dostęp do gabinetów lekarskich, dostęp dla osób

                           niepełnosprawnych ruchowo zapewnia winda osobowa.

3. Dostępność do pochylni i platform schodowych.

– budynek nr 1     dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami – niepełnosprawnym

                            ruchowo – umożliwiają pochylnia jednobiegowa na zewnątrz

                            budynku oraz platforma schodowa wewnętrzna, obsłużyć ją może

                            pacjent osobiście lub osoba towarzysząca a także za pomocą

                            dzwonka można przywołać obsługę – przeszkolonego pracownika

                            działu.

– budynki nr 2 i 3  oba budynki posiadają zewnętrzną jednobiegową pochylnię.

– budynek nr 13   dostęp do gabinetów lekarskich ułatwia winda osobowa,

                            dostęp do pomieszczeń laboratorium osobom potrzebującym

                            ułatwia zewnętrzna platforma schodowa (obsługa – patrz budynek

                            nr 1).

4. Informacja o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przychodni są wewnętrzne parkingi dla pacjentów i pracowników. Zostało wyznaczonych 10 – oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi o wymiarach zgodnych z przepisami – miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się  one w pobliżu budynków, w których prowadzona jest działalność medyczna, w miejscach  łatwo dostępnych dla dojazdu autem i wózkiem inwalidzkim. Podłoże tych miejsc jest równe (asfalt lub kostka betonowa). Reszta miejsc parkingowych także jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.